การทำเกลียวที่ดีที่สุด

วิธีที่ตัดท่อเหล็กนั้นส่งผลอย่างยิ่งต่อรูปร่างของเกลียว

  1. ใช้เครื่องมือในการตัดท่อที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณจะใช้ ดูจากขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตัดท่อเหล็กที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง
  2. ความแม่นยำในการตัดนั้นส่งผลอย่างยิ่งต่อรูปร่างของเกลียว ใช้แต่ท่อที่มีรอยตัดแบนราบและมีมุมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ท่อเฉียงหรือเป็นขั้นบันไดที่เกินกว่า 1 มม. (รูปที่ 1)
  • เมื่อทำเกลียวถูกตัดบนท่อเหล็กที่ถูกตัดที่มุมที่เหมาะสม ฟันต๊าปทั้ง 4 ตัวก็จะทำงานอย่างพร้อมเพรียงกันในการทำเกลียวที่สมบูรณ์ (รูปที่ 2)
  • เมื่อเกลียวถูกตัดบนท่อเหล็กที่ปลายท่อเฉียงหรือเป็นขั้นบันได ผลลัพธ์ก็คือเกลียวที่มีหลายเหลี่ยมหรือท่อที่มีความหนาไม่เท่ากัน (รูปที่ 3)

 

 

 

การใช้น้ำมันที่เหมาะสมจะทำให้การต๊าปเกลียวได้เกลียวที่สมบูรณ์และยืดอายุการใช้งานของฟันต๊าป

1) น้ำมันที่ใช้ในงานต๊าปมี 3 ประเภท คือ สำหรับใช้กับท่อน้ำประปา ใช้กับระบบท่อทั่วไป และใช้กับท่อสแตนเลส

ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง ให้ใช้น้ำมันสำหรับงานต๊าปให้ตรงกับประเภทของท่อ (ตารางที่ 2)

หมายเหตุ: การใช้น้ำมันสำหรับงานต๊าปที่ใช้สำหรับท่อสแตนเลสมาใช้กับท่อเหล็กจะทำให้เกิดเกลียวที่ไม่สมบูรณ์และเกิดรอยรั่ว

 

  ท่อเหล็กสำหรับน้ำประปา ท่อสแตนเลส ท่อในระบบท่อทั่วไป

สำหรับท่อน้ำประปา 50W-R, N50W

ใช้ได้ X ใช้ได้

สำหรับระบบท่อทั่วไป 246-R, N246

X X ใช้ได้

สำหรับท่อสแตนเลส 100SW-R

X ใช้ได้ X

 

2) การเปลี่ยนน้ำมันสำหรับงานต๊าป และสาเหตุที่น้ำมันลดประสิทธิภาพลง

หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ขึ้น นั่นหมายความว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันสำหรับงานต๊าปแล้ว

ก) หากน้ำมันดูมัว ๆ ไม่ใส: นี่เป็นผลมาจากการที่มีน้ำเข้าไปผสมปนกับน้ำมัน หากน้ำมันสำหรับงานต๊าปมีน้ำปนอยู่เกินกว่า 20% อายุการใช้งานของฟันต๊าปจะลดลงอย่างมาก

ข) หากน้ำมันกลายเป็นสีดำ: เมื่อปริมาณน้ำมันที่ไหลจากหัวต๊าปลดลง พื้นผิวของท่อที่ถูกต๊าปจะร้อนมากและควันขึ้น

ค) หากน้ำมันเป็นมันวาว: นี่หมายถึงมีตะกอนขนาดเล็กหรือผงโลหะผสมปนกับน้ำมัน ให้เปลี่ยนน้ำมัน

 

3) ปริมาณน้ำมันสำหรับงานตัด

น้ำมันจากหัวต๊าปควรไหลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอนและไม่ควรมีควันขึ้นมากเกินไป

 

การตรวจสอบสภาพเกลียว

  • หลังจากทำเกลียวเสร็จแล้ว ให้ตรวจดูด้วยสายตาและตรวจด้วยมาตรวัดเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง