ISO 9001

          การบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ

          เร็กซ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 รุ่น ver. 2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งนำมาซึ่งการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

 

นโยบายคุณภาพ

  • เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของเร็กซ์ และเพื่อที่จะสร้างบริษัทชั้นนำเสนอมูลค่าสินค้า
  • การพัฒนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร

 

 

ISO 14001

          การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมโดยยึดตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ความตระหนักของแต่ละบุคคลจะช่วยโลกไว้ นี้คือหลักนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ เร็กซ์ ที่สร้างขึ้นเราผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีกับการดำเนินธุรกิจ

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  • เราจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของเรา
  • เราจะสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันมลพิษ
  • เราจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างมาตรฐานของเราเองและกฎระเบียบและปรับปรุงระบบการจัดการของเรา
  • เราจะลดการสูญเสีย และรีไซเคิลวัสดุประหยัดพลังงาน 

 

 

 

สำหรับโลกที่เราอาศัยอยู่

          ภายใต้นโยบาย ความตระหนักของแต่ละบุคคลจะช่วยโลกไว้ หันมาใส่ใจอนาคตของโลกอย่างจิงจังละรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวความคิด ครั้งแรกทีมีคุณภาพ